ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Καταχώρηση 2016/04/03 Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος «καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές. Oι αρχές είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι τελευταίες θα πρέπει […]

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Τ.Α.Α

Διαγραφή Ποινικού Μητρώου Καταδικαστικών Αποφάσεων για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε και Ε.Τ.Α.Α. Καταχώρηση 2016/03/03 Το 578 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠΔ ορίζει ότι τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό όταν η απόφαση, για την οποία συντάχθηκε   δελτίο ποινικού μητρώου, ακυρωθεί με  αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η […]

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» Καταχώρηση 2016/02/05. Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε μία υπό κτηματογράφηση περιοχή δημοσιεύονται οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες που έχουν συνταχθεί κατά τα διάρκεια της κτηματογράφησης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2664/1998. ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε […]