ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η Ολ ΣτΕ 1906/2014 δεχόμενη σχετική αίτηση ακύρωσης έκρινε ότι πρέπει να ακυρωθεί η υπ’αριθμ. 206/25-04-2012 (Φ.Ε.Κ 1363/26-04-2012, Τεύχος Β’) απόφαση της Δ.Ε.Ε.Α (Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων) ως αντίθετη προς το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, κατά το μέρος που μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ μετοχές της Ε.ΥΔ.ΑΠ που αντιστοιχούν σε ποσοστό […]

ΟΛΣΤΕ 4446/2015 – ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΟλΣτΕ 4446/2015 έκρινε παράνομη την επί μακρόν παράλειψη της διοίκησης να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου θεσπίστηκε αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, προς […]

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ

Η παράλειψη αναγραφής στο δικόγραφο της ανακοπής των στοιχείων που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 118 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, ήτοι του ΑΦΜ, της ΔΟΥ του ανακόπτοντος και του e-mail του Δικηγόρου δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου, σύμφωνα με την πρόσφατα εκδοθείσα υπ’αριθμ. 17/2016 απόφαση του […]