ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ – Ν. 4161/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ – Ν. 4161/2013

Καταχώρηση 2013/06/25

Με τα άρθρα 1-10 του Ν. 4161/2013 θεσπίζεται η δυνατότητα ενήμερων δανειοληπτών που συγκεντρώνουν τις οριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις να υπαχθούν σε πρόγραμμα ευνοϊκής μεταχείρισης των ενήμερων οφειλών τους (πρόγραμμα διευκόλυνσης). Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε θεσμοθετημένη από το νόμο διαδικασία ρύθμισης των ενήμερων οφειλών και οι ενήμεροι δανειολήπτες έπρεπε να έρθουν σε συμφωνία με τις τράπεζες για αλλαγή στους όρους αποπληρωμής των οφειλών τους.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4161/2013. και εφόσον οι οφειλές αφορούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης επιτρέπεται μόνο σε απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συμβάσεις δανειακών προϊόντων με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30-06-2010, έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4161/2013).

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

α) εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή για τις υπαγόμενες απαιτήσεις επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

β) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. (Α` 151), να μην ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

γ)  Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, να μην ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

δ) Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.

ε) Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του άρθρου 1 παράγραφος 2 να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγονται:

α) άνεργοι.

β) έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

γ) συνταξιούχοι.

δ) όσοι θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/ 2013 (Α` 17).

ε) Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση ή 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Προσαύξηση

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ: i) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσδιοριζόμενου του ποσοστού αυτού σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, όπως εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. Φ11321/οικ.10219/688/4.5.2012 (Β` 1506) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, iii) για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.

στ) όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματα τους, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.

Υπαγωγή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση προς τον δανειστή (άρθρο 3 του Ν 4161/2013). Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, σαφές αίτημα για τη χρονική διάρκεια της περιόδου χάριτος, καθώς και λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Η αίτηση υπογράφεται από τον οφειλέτη και προσκομίζεται στο πιστωτικό ίδρυμα από τον ίδιο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη πλήρης φάκελος με τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική του κατάσταση. Ο δανειστής επεξεργάζεται την αίτηση εντός είκοσι πέντε (25) ημερών και εφόσον προκύπτει ότι πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις του νόμου καλεί τον οφειλέτη, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται εφάπαξ και για μέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μηνών (περίοδος χάριτος). Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ως μηνιαία δόση ορίζεται το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Η διαφορά μεταξύ της ως άνω οριζόμενης μηνιαίας δόσης και της καταβαλλόμενης πριν τη χορήγηση του προγράμματος διευκόλυνσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης (άρθρο 5 του Ν. 4161/2013).

Ειδικά για άνεργους

Ειδικά για άνεργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες εντός της περιόδου χάριτος, το οποίο διάστημα δύναται να παρέχεται συνεχόμενο ή τμηματικά. Η κατά το ως άνω διάστημα των έξι (6) μηνών πλήρης απαλλαγή τόκων, δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη ούτε για το διάστημα αυτό ούτε και μετά το πέρας αυτού. Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος των έξι (6) μηνών, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης.

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το δανειστή εγγράφως για κάθε μεταβολή της εισοδηματικής και περιουσιακής του κατάστασης εντός ενός (1) μηνός από την επέλευση της (άρθρο 7 του Ν. 4161/2013). Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4161/2013 η υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης μπορεί να γίνει μόνον μία φορά. Η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4161/2013 παρέχεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 4161/2013 Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που θα ορίζει τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται με την αίτηση για ρύθμιση.

 


Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com