ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΜΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΜΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ

Καταχώρηση 2013/01/06

Ο οφειλέτης από την επιταγή δε μπορεί να προτείνει στον κομιστή ενστάσεις από τις προσωπικές του σχέσεις με τον οπισθογράφο (ενεχυραστή), παρά μόνο εάν ο κομιστής κατά τη λήψη της επιταγής ενήργησε εν γνώσει του ως προς την ύπαρξη ενστάσεων και προς βλάβη του οφειλέτη (άρθρο 22 του Ν. 5960/1933 – Βλ. ΕφΑθ 2800/1998, ΕλλΔνη 1999/387).

Η ενοχή από την επιταγή είναι αναιτιώδης, με την έννοια ότι η αιτία η οποία έδωσε αφορμή στην έκδοσή της δεν αποτελεί, κατ` αρχήν προϋπόθεση του κύρους της (Βλ. ενδεικτικά Α.Π 735/2011, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Α.Π 1436/2003, ΕλλΔνη 2005/772), με στόχο την εδραίωση της πίστεως των πιστωτικών τίτλων και την ανάπτυξη της κυκλοφορίας τους.

Προσωπική ένσταση

Ως προσωπική ένσταση θεωρείται και η ένσταση ότι δεν υπήρχε η υποκείμενη σχέση, λόγω έκδοσης της επιταγής ως επιταγής ευκολίας (Βλ. ενδεικτικά ΕφΛαρ 428/2010, ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2010/1136) ή η ένσταση ότι η υποκείμενη σχέση που υπάρχει είναι παράνομη ή ανήθικη ή έχει λήξει ή δεν επακολούθησε (Α.Π 735/2011, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – ΕφΛαρ 434/2010 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ, 2010/1140 – ισχυρισμός ότι επιταγή έχει εκδοθεί χάριν εγγυήσεως αποτελεί προσωπική ένσταση – ΕφΠειρ 648/2010, ΔΕΕ 2011/212 – ισχυρισμός του εκδότη περί αχρεωστήτου των επιταγών αποτελεί προσωπική ένσταση).

Τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η γνώση και η κακή πίστη του κομιστή θα πρέπει να αναφέρονται και να αποδεικνύονται από τον επικαλούμενον αυτή, διότι τεκμαίρεται μόνο η καλή πίστη και όχι και η κακή πίστη (βλ. ενδεικτικά Α.Π 298/2010, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ  – Α.Π 1594/1997, ΕΕΝ 1999/366). Σχετικά δε γίνεται δεκτό ότι δεν αρκεί η γνώση της υπάρξεως των ενστάσεων, αλλά είναι απαραίτητο ο κομιστής να ενεργεί κακόβουλα και προς τον σκοπό να πληρωθεί η επιταγή (Α.Π 298/2010, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Α.Π 248/2001, ΔΕΕ 2001/888 – Α.Π 1664/1991, ΕλλΔνη 34/336 – ΕφΘεσ 934/1991, Αρμ 1991/1216 – Α.Π 482/1990, ΕΕΝ 58/86). Στην περίπτωση που δεν αναφέρονται τα στοιχεία της γνώσης και της βλάβης, το δικόγραφο με το οποίο προβάλλεται η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστο (Α.Π 298/2010, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – ΕφΠειρ 361/1999, ΕΕμπΔ 2000/323).

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com