ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ (Ν. 4161/2013)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ (Ν.4161/2013)

Καταχώρηση 2013/08/01

Με την υπ’αριθμ. Ζ1-743 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 1731/15-07-2013, Τεύχος Β’) ορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 για την υποβολή αίτηση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες. Τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και αντίγραφα αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς άλλους πιστωτές φέροντα υπογραφή καθενός εξ αυτών.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας.

3. Βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς και συνταξιούχους).

4. α) Βεβαίωση αμοιβών (για όσους θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/2013 ή β) αντίγραφα φύλλων παροχής υπηρεσιών με αύξουσα αρίθμηση που να αποδεικνύουν παροχή υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/2013.

5. Αντίγραφα εκκαθαριστικών οικονομικών ετών 2010 και τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Αντίγραφα υποβληθέντων εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 για τα οικονομικά έτη 2010 και τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του έτους 2009 και τυχόν μεταβολές του.

8. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων και συγκεκριμένα:

Για ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα του δανειολήπτη:

α) Μετά την 01-01-2007: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9,

β) Πριν την 01-01-2007: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9 και αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου δημόσιας υπηρεσίας (π.χ. ΕΤΑΚ κ.λπ.) ή δημόσιου λειτουργού (π.χ. συμβολαιογράφου) από το οποίο να προκύπτει η αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου.

9. Φορολογική ενημερότητα πρωτότυπη και σε ισχύ.

10. Ασφαλιστική ενημερότητα πρωτότυπη και σε ισχύ για υπαγόμενους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4110/2013.

11. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2479/1997 και ισχύει, για το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4161/2013 και για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο νόμο και υποβάλλονται, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.

12. Βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα από τον ΟΑΕΔ το μέγιστο 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

13. Πιστοποιητικό αναπηρίας Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, ΚΕ.Π.Α. ΑΣΥΕ) ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού από την εκδούσα αρχή, σε ισχύ.