ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Καταχώρηση 2012/12/20

Σε αρκετές περιπτώσεις για το προσδιορισμό των αγωγικών κονδυλιών σε μία αγωγή απαιτείται η αναπροσαρμογή τιμών και κονδυλίων που ανάγονται πριν από πολλά έτη[1]. Έτσι στην αγωγή αξίωσης στα αποκτήματα, σύμφωνα με το 1400 ΑΚ, για τον προσδιορισμό της μεταβολής της αξίας της περιουσίας του υπόχρεου αφαιρείται από την αξία της περιουσίας κατά το χρόνο λύσης του γάμου[2] και γέννησης της αξίωσης (ή κατά άλλη άποψη κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής[3]) η αξία της περιουσίας που είχε ο υπόχρεος κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο γάμος διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ 10-20 έτη) είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή της αξίας της περιουσίας του υπόχρεου κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου σε σημερινές τιμές, καθώς στο μεσοδιάστημα έχει σαφώς επέλθει ουσιώδης μεταβολή της αξίας του νομίσματος[4].

Αναπροσαρμογή

Η αναπροσαρμογή αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της όχι μόνο τις μεταβολές του τιμάριθμου, αλλά και τη μεταβολή της αξίας της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος. Για το σκοπό αυτό η αξία της αρχικής περιουσίας σε δραχμές ή σε ευρώ που κυκλοφορούσαν κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου πρέπει να αναχθεί, σύμφωνα με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων[5], σε χρυσές λίρες Αγγλίας, με την τιμή τους στον ίδιο χρόνο, έπειτα δε να καθοριστεί η σχέση της αγοραστικής αξίας της χρυσής λίρας Αγγλίας του χρόνου αυτού προς την αγοραστική αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας του χρόνου γέννησης της αξίωσης, με βάση τη μεταβολή του τιμάριθμου, και αφού βρεθεί έτσι το αντίστοιχο ποσό χρυσών λιρών του τελευταίου αυτού χρόνου, να μετατραπεί αυτό σε ευρώ με την τιμή της χρυσής λίρας κατά το χρόνο γέννησης της αξίωσης.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανά χρονική περίοδο δημοσιεύεται σε  επίσημους πίνακες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), οι οποίοι  είναι διαθέσιμοι στην επίσημη ηλεκτρονική ιστοσελίδα της (http://www.statistics.gr). Αντίστοιχα η ισοτιμία της χρυσής λίρας Αγγλίας με τη δραχμή και αργότερα με το ευρώ ανά χρονική περίοδο ευρίσκεται στα επίσημα δελτία τιμών ράβδων χρυσού και χρυσών νομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα http://www.bankofgreece.gr.

Υποθετικό παράδειγμα

Έτσι σε ένα υποθετικό παράδειγμα, στο οποίο ο υπόχρεος κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου τον Ιούλιο του 1990 είχε στην κυριότητά του ένα οικόπεδο αξίας τότε 2.050.000δρχ. και η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα γεννήθηκε την 26-1-2010, θα γίνει αναγωγή της αξίας του συγκεκριμένου οικοπέδου σε σημερινές τιμές με τον εξής τρόπο:

Η τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας τον Ιούλιο του 1990 ήταν 14.104,21δρχ. (τιμή πώλησης), ενώ την 26-1-2010, κατά το χρόνο γέννησης της αξίωσης ανερχόταν σε 210,30€ (τιμή πώλησης), ήτοι σε 71.659,72δρχ. (λαμβανομένης υπόψη της ισοτιμίας ευρώ και δραχμής, καθορισμένης σε 340,75 δρχ ανά ευρώ). Ο δείκτης τιμών καταναλωτή με έτος βάσης το 2009 τον Ιούλιο του 1990 ανερχόταν σε 31,277 και τον Ιανουάριο του 2010 ανερχόταν σε 101,028.

Επομένως η καθαρή αγοραστική δύναμη της χρυσής λίρας Αγγλίας τον Ιούλιο του 1990 ανερχόταν σε 450,94δρχ. (14.104,21/31,277) και κατά το γέννησης της αξίωσης, τον Ιανουάριο του 2010, σε 709,30δρχ  (71.659,72/101,028). Συνακόλουθα η αγοραστική δύναμη της χρυσής λίρας Αγγλίας του Ιούλιου του 1990 αντιστοιχούσε σε 0,6358 (450,94/709,30) της αγοραστικής δύναμης της χρυσής λίρας Αγγλίας του Ιανουάριου του 2010. Τα 2.050.000δρχ. αντιστοιχούσαν τον Ιούλιο του 1990 σε 145,346 χρυσές λίρες Αγγλίας (2.050.000δρχ./14.104,21δρχ.) οι οποίες αντιστοιχούν, σύμφωνα με την αναλογία που αναφέρθηκε αμέσως ανωτέρω, σε 92,41 (145,346×0,6358) χρυσές λίρες Αγγλίας του Ιανουαρίου του 2010. Η αξία των 92,41 χρυσών λιρών Αγγλίας σε ευρώ ανέρχεται σε 21.263,54€ ευρώ (92,41×230,10€), σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ και χρυσής λίρας Αγγλίας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Το ποσό των 21.263,54€ αποτελεί την αξία της αρχικής περιουσίας υπόχρεου, αναπροσαρμοσμένη στις σημερινές τιμές και με βάση την αξία του σημερινού νομίσματος.

 

 

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com


[1] Αντίστοιχα ζητήματα είναι δυνατόν να δημιουργούνται και στην αγωγή νόμιμης μοίρας για τον υπολογισμό της αξίας των παροχών του κληρονομούμενου και της συνολικής περιουσίας, στο πλαίσιο του πλασματικού υπολογισμού τους, σύμφωνα με το 1833 ΑΚ.

[2] Βλ. ενδεικτικά Α.Π 1749/1999, Δνη 41/981 – Α.Π 1634/1999, ΕΕΝ 2001/326 – Α.Π 388/2001, Δνη 43/106 – Α.Π 406/2003, Δνη 44/571.

[3] Βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 6526/1991, Δνη 33/164 – ΕφΑθ 1935/1993, ΑρχΝομ 44/575 – ΕφΑθ 1/1995, Δνη 37/1614.

[4] Βλ. ενδεικτικά Α.Π 1749/1999, Δνη 41/981 – Α.Π 1634/1999, ΕΕΝ 2001/326 – Α.Π 388/2001, Δνη 43/106 – Α.Π 406/2003, Δνη 44/571.

[5] Για το θέμα της αναπροσαρμογής των τιμών βλ. τις πρόσφατες Α.Π 1233/2009, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Α.Π 406/2003, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Α.Π 1790/2005, Δνη 2010/699 – Α.Π 1176/2002, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ.