ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Τ.Α.Α

Διαγραφή Ποινικού Μητρώου Καταδικαστικών Αποφάσεων για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε και Ε.Τ.Α.Α.

Καταχώρηση 2016/03/03

Το 578 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠΔ ορίζει ότι τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό όταν η απόφαση, για την οποία συντάχθηκε   δελτίο ποινικού μητρώου, ακυρωθεί με  αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η πράξη αμνηστευθεί ή απονεμηθεί χάρη με ολική άρση των συνεπειών κατ` άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγματος ή με ρητή διάταξη μεταγενέστερου νόμου, η πράξη παύει να είναι αξιόποινη.

Το άρθρο 1 του Α.Ν. 86/1967 ποινικοποίησε την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας. Η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου νόμου εντατικοποιήθηκε τα τελευταία έτη με την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας. Με το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3904/2010, ορίσθηκε ότι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Α.Ν 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών) προς το Ι.Κ.Α, που βαρύνουν τον υπόχρεο, να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Α.Ν 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται προς απόδοση προς το Ι.Κ.Α να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Βάσει της συγκεκριμένης διάταξης κατέστη μη αξιόποινη η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α μικρότερου ύψους και δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν καταδικασθεί για την μη καταβολή χαμηλότερων ποσών να ζητούν διαγραφή των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων από το ποινικό τους μητρώο. Σχετικά κρίθηκε ότι η εκ των υστέρων αύξηση του ποσού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών που απαιτείται για την στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος, η οποία καθιστά εκ των υστέρων μη αξιόποινη την πράξη για την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος συνιστά λόγο διαγραφής της από το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης (βλ. ad hoc ΔιατΕισΠρΑθ 56/2010, ΤΝΠΝΟΜΟΣ).

άρθρο 30 του Ν. 4321/2015

Περαιτέρω με το άρθρο 30 του Ν. 4321/2015 ορίσθηκε ότι η  διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν 86/1967 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), δηλαδή η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες κατέστη μη αξιόποινη. Ο Ο.Α.Ε.Ε υπεισήλθε στη θέση του Τ.Ε.Β.Ε, του Τ.Α.Ε και του Τ.Σ.Α με τα άρθρα 1 και 37 του Π.Δ 258/2005. Αντίστοιχα το Ε.Τ.Α.Α υπεισήλθε στη θέση του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του TAN με το άρθρο 25 του Ν. 3655/2008.

Σχετικά θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά inbonampartem (2 ΠΚ) και στις περιπτώσεις παλαιότερων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Β.Ε, το Τ.Α.Ε και το Τ.Σ.Α, το ΤΣΜΕΔΕ, το Τ.Σ.Α.Υ, το T.A.N που πλέον καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Ε και το Ε.Τ.Α.Α. Συνεπώς οι καταδικασθέντες στο παρελθόν για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τους συγκεκριμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν πλέον να ζητήσουν τη διαγραφή των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων από το ποινικό τους μητρώο.

Kείμενο της υπ’αριθμ. 43/2016 Διάταξης της κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Ακολουθεί το κείμενο της υπ’αριθμ. 43/2016 Διάταξης της κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών που αφορά της διαγραφή καταδικαστικών αποφάσεων από το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης του αιτούντος που αφορούσαν την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α και το Τ.Ε.Β.Ε.:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Αριθμός Διάταξης: 43/2016

ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών

 

Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωί. 15/1-2-2016 αίτηση του …….. του …………… και της ……….., που γεννήθηκε στις …………. στην ……….., κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, κατόχου δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ……………., που εκδόθηκε στις …………. από το ……………, με Α.Φ.Μ. ……………, που χορηγήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. …………….., εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η διαγραφή από το ποινικό μητρώο του αιτούντος: α) της υπ’ αριθ. ……….. απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καθορίστηκε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών και συνολική χρηματική ποινή 1.180 ευρώ, βάσει των ποινών που του είχαν επιβληθεί με τις υπ’ αριθ. ………….. και ………… ερήμην αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, και με καθεμία από τις οποίες αυτός κηρύχθηκε ένοχος για τις πράξεις της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, μετατραπείσα προς 1.500 δραχμές ημερησίως και συνολική χρηματική ποινή 300.000 δραχμών και β) της υπ’ αριθ. ………….. ερήμην απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αιτών κηρύχθηκε ένοχος για την πράξη της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών προς το ΤΕΒΕ και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, μετατραπείσα προς 1.500 δραχμές ημερησίως και χρηματική ποινή 100.000 δραχμών.

διατάξεις του άρθρου 574§§ 1,2 του ΚΠΔ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 574§§ 1,2 του ΚΠΔ, «Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος κατά το άρθρο 573§1 εδ. ε’, το ποινικό μητρώο αποτελείται από δελτία. Σε κάθε δελτίο ποινικού μητρώου αναγράφονται τα εξής: Α) Τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου, που είναι αναγκαία για την εξατομίκευσή του. Αν πρόκειται για έγγαμο, αναγράφεται το πατρικό επώνυμο και το όνομα και επώνυμο του συζύγου. Β) Οι ακόλουθες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα: βα) Κάθε απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική ποινή με τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφάλειας που έχουν επιβληθεί….»

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 576 §2 του ΚΠΔ, στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου, εκτός από εκείνα που έχουν παύσει να ισχύουν … ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 578 παρ. 1 γ’ ΚΠΔ, τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίηση τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις … όταν η απόφαση νια την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η πράξη αμνηστευθεί ή με ρητή διάταξη μετανενέστερου νόμου πάψει να είναι αξιόποινη.

προκειμένη περίπτωση

Στην προκειμένη περίπτωση, εκδόθηκαν σε βάρος του αιτούντος: α) η υπ’ αριθ. ……………. απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καθορίστηκε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών και συνολική χρηματική ποινή 1.180 ευρώ, βάσει των ποινών που του είχαν επιβληθεί με τις υπ’ αριθ. …………….. και ……………. ερήμην αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, και με καθεμία από τις οποίες αυτός κηρύχθηκε ένοχος για τις πράξεις της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, μετατραπείσα προς 1.500 δραχμές ημερησίως και συνολική χρηματική ποινή 300.000 δραχμών και β) η υπ’ αριθ. ……….. ερήμην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αιτών κηρύχθηκε ένοχος για την πράξη της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών προς το ΤΕΒΕ και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, μετατραπείσα προς 1.500 δραχμές ημερησίως και χρηματική ποινή 100.000 δραχμών.

διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του ΑΝ 86/1967

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του ΑΝ 86/1967, «Όστις, υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν καταβολής των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιον ασφφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών), ασχέτως ποσού, προς τους εις το Υπουργείον Εργασίας υπαγομένους πάσης φύσεως λογαριασμούς, δεν καταβάλει ταύτας εντός μηνός, αφ’ης κατέστησαν απαιτηταί, προς τους ως άνω Οργανισμούς, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον 10.000 δραχμών». Εξάλλου, στο άρθρο 30 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του Ν. 4331/2015, ορίζεται ότι: «Η διάταξη του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά στις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρχείο. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους διακόπτεται».</p>

Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η πράξη της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών προς το ΤΕΒΕ και νυν ΟΑΕΕ, για την οποία καταδικάστηκε ο αιτών με την υπ’ αριθ. …………. απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δεν είναι πλέον αξιόποινη, δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 30 του μεταγενέστερου Ν. 4321/2015.

διάταξη του όρθρου 33 Ν. 3346/2005

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του όρθρου 33 Ν. 3346/2005 (ΦΕΚ Α’- 140/17-6-2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 Ν 3904/10, «για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ των παρακρατούμενων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ».

Εν προκειμένω, τα ποσά των μη καταβληθέντων εγκαίρως εισφορών, τόσο εργοδοτικών όσο και εργατικών, για τα οποία καταδικάστηκε ο αιτών με τις υπ’ αριθ. ………… και ……… αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που συγχωνεύτηκαν με την υπ’ αριθ. …………… απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, είναι μικρότερα των προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 33 Ν. 3346/2005 (εργοδοτικές εισφορές 1.769.600 και 1.690.934 δραχμές – εργατικές εισφορές 884.800 και 845.466 δραχμές) και επομένως οι πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκε ο αιτών με τις ως άνω αποφάσεις, έπαυσαν να είναι αξιόποινες, με βάση τη ρητή διάταξη χου άρθρου 33 του μεταγενέστερου Ν. 3346/2005

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 578§1 περ. γ’ του ΚΠΔ, εν προκειμένω, συντρέχει λόγος παύσης της ισχύος και αποκλεισμού της χρησιμοποίησης, για οποιοδήποτε σκοπό, των δελτίων ποινικού μητρώου, που συνετάγησαν επ’ ονόματι του αιτούντος, βάσει των προαναφερόμενων αποφάσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δεχόμαστε την από 01-02-2016 αίτηση του ……… του ………….. και της …………., κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής

Διατάσσουμε την καταστροφή των δελτίων ποινικού μητρώου, που συνετάγησαν, επ’ ονόματι του αιτούντος, βάσει των υπ’ αριθ. …………., ……………….., ……….. και ……….. αποφάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα, ….-….-2016

Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

 

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com