ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν. 4043/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-06-20013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν. 4043/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-06-20013

Καταχώρηση 2012/12/28

Με σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών με το άρθρο 1 του Ν. 4043/2012 προβλεπόταν ότι κρατούμενοι οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, εξέτιαν στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, απολύονταν με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εάν:

α) η ποινή τους είχε διάρκεια μέχρι τρία έτη εφόσον είχαν εκτίσει ή εξέτιαν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, ή

β) η ποινή τους είχε διάρκεια μεγαλύτερη των τριών και μέχρι πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της κάθειρξης, εφόσον είχαν εκτίσει ή εξέτιαν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν. 4043/2012 προβλεπόταν η εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής διάταξης και σε όσους μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου και σε χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευσή του (η οποία έγινε την 13-02-2012) αποκτούσαν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5-12-2012

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5-12-2012 (Φ.Ε.Κ υπ’αριθμ. 237/05-12-2012 – Τεύχος Α’) προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 10 του Ν. 4043/2012 και η εφαρμογή της συγκεκριμένης ευνοϊκής ρύθμισης για τους κρατουμένους που αποκτούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72  παράγραφος 1 του Συντάγματος, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα  ημέρες από τη σύγκληση  της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα  σε τρεις μήνες από την υποβολή τους,  παύουν  να ισχύουν στο εξής. Συνεπώς αναμένεται η επικύρωσή της από τη Βουλή.

Δείτε εδώ όλες τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για το Υπουργείο Δικαιοσύνης.