ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Καταχώρηση 2013/01/18

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007. Η  γ’ περίπτωση προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 15 του Ν. 4019/2011.

Σχετικά γίνεται δεκτό ότι στην εξαίρεση της β’ περίπτωσης περιλαμβάνονται μόνο πρόστιμα, τέλη, ποινές κτλ  και όχι άλλες απαιτήσεις του Δημοσίου. Έτσι είναι δυνατό να ρυθμισθούν οφειλές από συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (π.χ μίσθωση δημοσίου κτηρίου), ή από χορήγηση κεφαλαίων (π.χ δάνεια προς σεισμόπληκτους) επιδοτούμενα δάνεια, ή δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου και με τη συλλογιστική αυτή γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατόν να ρυθμισθούν και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ.

Παράλληλα με το άρθρο 19 του Ν. 4019/2011 προβλέφθηκε η δυνατότητα διακανονισμού των δανείων του ΟΕΚ με αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη είναι δυνατή η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου και των επιβαρύνσεων με έκπτωση 80% επί των επιβαρύνσεων ή με 6 έως 24 δόσεις με έκπτωση 50% επί των επιβαρύνσεων, με δόση όχι χαμηλότερη από 100€. Επίσης προβλέφθηκε η αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και η ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, εφόσον ο δανειολήπτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές και μέχρι το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Η ΕιρΗρακλ 199/2012 (Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) δέχθηκε ότι από τις διατάξεις του Ν.3869/2010 δεν προκύπτει εξαίρεση όσον αφορά τα δάνεια του Ο.Ε.Κ, αφού κατά αρχάς ο Ο.Ε.Κ δε συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και επομένως εάν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει στην εν λόγω ρύθμιση τις οφειλές αυτές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 15 του Ν. 4019/2011, με την οποία προβλέφθηκε άλλη μια εξαίρεση, εκείνη των δανείων που χορηγούνται από ασφαλιστικά ταμεία. Το γεγονός δε ότι με το άρθρο 19 του Ν. 4019/2011 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω οργανισμού η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του Ν.3869/2010. Έτσι είναι δυνατή η υπαγωγή δανείων του ΟΕΚ στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για όσους δεν εξυπηρετεί η ρύθμιση των δόσεων που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν. 4019/2011.

 

 

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com

 

UA-36919497-1