ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Καταχώρηση 2012/12/21

Για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι δυνατόν να συνάγεται το ύψος της απαίτησης από συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων (Α.Π 489/1988, Ελλδνη 1989/548 – ΠολΠρΑθ 4272/1976, Δικ 7/803) ή να προσδιορίζεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ή με μαθηματικούς υπολογισμούς (βλ. Μπρακατσούλα Β.: Διαταγές Πληρωμής, Πιστωτικοί τίτλοι και Διαδικασία, 9η Έκδοση, σελ. 32). Γίνεται δεκτό σχετικά είναι δυνατή η επιδίκαση απαιτήσεων από οφειλόμενα κοινόχρηστα με την ταχεία διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής.

 

Στη θεωρία γίνεται δεκτό απαιτείται να προσκομιστούν τα εξής έγγραφα:

1) Πράξη διορισμού του από τη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας

2) Ο κανονισμός της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας.

3) Τα τιμολόγια καταβολής των ποσών των κοινοχρήστων για τους μήνες που δεν κατέβαλε ο καθ’ου.

 

Ωστόσο από το Πρωτοδικείο Αθηνών απαιτούνται για την έκδοση διαταγής πληρωμής περισσότερα έγγραφα και συγκεκριμένα τα εξής:

1) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τον ορισμό του Διαχειριστή.

2) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής.

3) Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας-Κανονισμός Πολυκατοικίας, μαζί με τις όποιες τυχόν τροποποιήσεις τους.

4) Τίτλο ιδιοκτησίας του καθ’ου η αίτηση.

5) Ειδοποιητήρια κοινοχρήστων για τον προσδιορισμό τους ύψους των οφειλών και της αναλογίας συμμετοχής του στις κοινόχρηστες δαπάνες.

6) Εξώδικη όχληση του καθ’ου για την πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών.

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι απαραίτητη η παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την επίδοση της εξώδικης όχλησης μέχρι την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής, ωστόσο σκόπιμο είναι να μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ  1 ή 2 εβδομάδων). Επίσης ο κανονισμός πολυκατοικίας και οι τίτλοι ιδιοκτησίας πρέπει να προσκομιστούν με βεβαίωση περί μεταγραφής τους. Με την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι δυνατή η επιδίκαση και τυχόν προβλεπόμενης από τον κανονισμό πολυκατοικίας ποινικής ρήτρας λόγω της καθυστέρησης καταβολής των κοινόχρηστων δαπανών.

 

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com

UA-36919497-1